Mes teiskiame visas teisnes paslaugas Jums ir Jūsų įmonei.

LAW EXPERT
Visos nekilnojamo turto paslaugos

Aš galiu Jusms profesionaliai, geriausia kaina,
parduoti ar išnuomoti Jūsų nekilnojamąjį turtą.
WWW.NTMAPS.LT
Mes kuriame tinklapius, el. parduotuves.
WWW.SITESEXPERT.LT

Mažosios bendrijos steigimas

Mažoji bendrija (MB) – tai privatus juridinis asmuo su ribota civiline atsakomybe.
MB gali įsteigti tik fiziniai asmenys, net ir vienas, bet ne daugiau kaip 10 žmonių. Savo teisine forma MB yra tarpinė grandis tarp individualios įmonės ir uždarosios akcinės bendrovės. Tokia įmonė itin tinkama smulkiajam ir vidutiniam verslui, šeimos bizniui, pradedantiesiems verslininkams.

Pagrindiniai mažosios bendrijos steigimo ir veiklos principai

 • Įsteigti kainuoja pigiau ir užtrunka trumpiau, negu steigiant UAB
 • Steigiamą įmonę neprivaloma aprūpinti minimaliu įstatiniu kapitalu
 • Kaupiamoji sąskaita banke nebūtina
 • Bendriją steigia išimtinai fiziniai asmenys
 • Supaprastintas mažosios bendrijos valdymas
 • Su MB dirbančiais nariais nesudaromos darbo sutartys
 • Įnešant turtą į mažąją bendriją, nepiniginių įnašų vertė nustatoma vienbalsiu MB dalyvių susitarimu. MB veikla grindžiama asmeninėmis savybėmis pagrįsto bendradarbiavimo forma
 • Yra 2 alternatyvios MB valdymo struktūros: 1) MB narių susirinkimas, kuris tuo pačiu yra ir valdymo organas; 2) MB narių susirinkimas ir MB vadovas
 • Paprastesni reikalavimai apskaitos vedimui (finansinės ataskaitos neprivalomos)
 • Pelno paskirstymas gali būti ir už trumpesnį, negu finansiniai metai, laikotarpį

Mažosios bendrijos valdymas

 • Tik narių susirinkimas. Tokiu atveju narių susirinkimas yra kartu ir valdymo organas, vienas iš narių paskiriamas mažosios bendrijos atstovu, kuris iš esmės atlieka vadovo funkcijas
 • Narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – vadovas (šiuo atveju su vadovu sudaroma paslaugų sutartis). Nors nėra reikalavimo turėti minimalų įstatinį kapitalą, mažosios bendrijos nariai moka įnašus (jų dydis ir mokėjimo tvarka nustatomi narių susirinkime), o mažosios bendrijos pelnas skirstomas proporcingai nario įnašo dydžiu, jei nuostatuose nenumatyta kitaip. Svarbiausius sprendimus nariai priima balsavimu. Vienas narys turi vieną balsą, nepriklausomai nuo jo įnašo dydžio. Jei mažoji bendrija turi vadovą, nuostatuose gali būti nustatyta kitokia balsavimo tvarka (pvz., balsų skaičius priklauso nuo įnašo dydžio). Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau kaip 1/2 visų mažosios bendrijos narių balsų. Kai kuriems sprendimams numatyta ne mažesnė kaip 2/3 balsų dauguma (pvz., dėl metinio pelno paskirstymo), yra sprendimų, kurie priimami vienbalsiai (pvz., dėl pelno paskirstymo už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį, dėl naujų narių priėmimo).

Mažosios bendrijos apmokestinimas

 • Asmeniniams poreikiams išsiimamos lėšos Vienas iš mažosios bendrijos privalumų yra tai, kad narys gali dirbti bendrijoje nesudarydamas darbo sutarties, t.y. nereikia mokėti didelių mokesčių nuo darbo užmokesčio. Narys metų bėgyje gali gauti iš mažosios bendrijos lėšų savo asmeniniams poreikiams. Galima laisvai pasirinkti, kaip šias lėšas apmokestinti: a) Kaip su darbo santykiais susijusias pajamas, žr. žemiau; b) Kaip avansu išmokamą pelną, žr. žemiau. Gyventojų pajamų mokestis: a) Su darbo santykiais susijusios pajamos – 15%; b) Avansu išmokamas pelnas – 20%. Valstybinio socialinio draudimo įmokos: a) Su darbo santykiais susijusios pajamos – 26,3%. Nereikia mokėti nuo sumos, viršijančios 5 952 Lt per mėnesį ir 71 424 Lt per metus; b) Avansu išmokamas pelnas – neapmokestinama. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos: a) Su darbo santykiais susijusios pajamos – 9%; b) Avansu išmokamas pelnas – neapmokestinama. Bet kuriuo atveju kas mėnesį mokama po 90 Lt (9% nuo minimalios mėnesinės algos). Pasibaigus metams suskaičiuojama, kiek yra išsiimta su darbo santykiais susijusių pajamų. Jei ši suma yra didesnė nei 12 000 Lt, nuo viršijančios sumos sumokami 9%. Nereikia mokėti nuo sumos, viršijančios 71 424 Lt per metus
 • Pelnas Mažoji bendrija, kaip ir UAB ar IĮ, nuo uždirbto pelno moka 15% arba 5% pelno mokestį. Jei vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 000 000 Lt, taikomas 5% pelno mokesčio tarifas
 • Pelno paskirstymas (dividendai) Mažosios bendrijos pelnas gali būti skirstomas bendrijos nariams: a) Pasibaigus metams – už praėjusius finansinius metus; b) Metų bėgyje – už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. Paskirstytas pelnas apmokestinamas 20% gyventojų pajamų mokesčiu. Jei mažosios bendrijos narys metų bėgyje gavo daugiau lėšų negu jam paskirta metinio pelno dalis, narys turi grąžinti skirtumą, įskaitant mažosios bendrijos sumokėtus mokesčius. Jei mažosios bendrijos narys metų bėgyje gavo mažiau lėšų negu jam paskirta metinio pelno dalis, jam išmokamas tik skirtumas. Mažosios bendrijos nariai negali priimti sprendimo skirstyti pelno, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų: 1. Mažoji bendrija dirba nuostolingai; 2. Nėra patvirtintas mažosios bendrijos metinių finansinių atskaitų rinkinys; 3. Mažoji bendrija turi neįvykdytų prievolių, kurių įvykdymo terminai suėjo iki sprendimo priėmimo
 • Darbo užmokestis Jei mažoji bendrija samdo darbuotojus, taikomas įprastas darbo santykių apmokestinimas: – 15% pajamų mokestis; – 9% privalomojo sveikatos draudimo įmokos; – 30,98% socialinio draudimo įmokos; – 0,2% garantinio fondo įmokos; žr. atlyginimo skaičiuoklė
 • Vadovo atlygis Jei mažojoje bendrijoje yra vadovas, su juo gali būti sudaroma tik paslaugų sutartis. Vadovo pajamos apmokestinamos taip: a) Pagal paslaugų sutartį gautas atlygis – 15% gyventojų pajamų mokestis; b) 90 Lt privalomojo sveikatos draudimo įmokų kas mėnesį

Teisinis reglamentavimas

 • Mažosios bendrijos steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR civilinis kodeksas (Antroji knyga) ir Mažųjų bendrijų įstatymas

Privalomi dokumentai steigiant mažąją bendriją

 • Steigimo sutartis (aktas)
 • Nuostatai
 • Sprendimas
 • Kiti dokumentai