Įstatinio kapitalo keitimas į eurus

LR akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymą, kuris įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d. Šis įstatymas nustato akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, įsteigtų iki 2014 m. gruodžio 31 d., įstatinio kapitalo, akcijų ir obligacijų, įskaitant konvertuojamąsias obligacijas, nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais bei šių bendrovių įstatų keitimo procedūras.

Akcijų ir obligacijų nominalios vertės perskaičiavimas į eurus

Įstatymas nurodo, kad bendrovių akcijų ir obligacijų nominali vertė iš litų į eurus bus keičiama vadovaujantis LR euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatomis. Remiantis šiomis nuostatomis, bendrovių, įsteigtų iki 2014 m. gruodžio 31 d., akcijos ir obligacijos turės būti perskaičiuojamos iš litų į eurus pagal 3,45280 LTL už 1 EUR kursą. Perskaičiuojant akcijos nominalią vertę tos pačios klasės ir nominalios vertės akcijų nominalių verčių suma litais turės būti dalijama iš 3,45280, o gauta suma dalijama iš akcijų skaičiaus. Gauta akcijos nominali vertė turės būti apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio. Tuo tarpu įstatinio kapitalo dydžio eurais apskaičiavimas galės būti atliekamas padauginus gautą nominalią akcijos vertę eurais iš akcijų skaičiaus. Perskaičiuojant apvalinimas turės būti atliekamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles, t.y. jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas vienetas, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.

Po perskaičiavimo akcijų nominali vertė ir bendrovės įstatinis kapitalas turės būti išreikštas eurais euro cento tikslumu. Įstatymas taip pat nurodo, kad dėl perskaičiavimo ir suapvalinimo susidaręs įstatinio kapitalo dydžio pokytis nebus laikomas įstatinio kapitalo didinimu ar mažinimu, o turės būti registruojamas apskaitoje kaip pajamos, jeigu pokytis bus neigiamas, arba sąnaudos, jeigu pokytis bus teigiamas.

Bendrovės įstatų keitimas

Perskaičiuoti įstatuose nurodytą įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę į eurus bei pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui atitinkamai pakeistus įstatus bendrovė galės iki 2016 m. gruodžio 31 d. Įstatymas numato, kad sprendimas pakeisti įstatus dėl įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo bei akcijų nominalios vertės perskaičiavimo į eurus turės būti priimtas visuotinio akcininkų susirinkimo. Šis sprendimas bus laikomas priimtu, jeigu už jį bus gauta daugiau susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų už negu prieš.

Jeigu bendrovėje yra daugiau nei vienas akcininkas, po pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre, bendrovė turės sudaryti naują akcininkų sąrašą ir pateikti duomenis apie akcininkams priklausančias akcijas Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui. Taip pat, kai bendrovės akcijos nematerialios, bendrovė turės atlikti įrašų vertybinių popierių sąskaitose pakeitimus, susijusius su akcijų nominalios vertės perskaičiavimu į eurus, jeigu bendrovė vertybinių popierių sąskaitas tvarko pati. Jei bendrovės akcijos yra materialios, ji turės atlikti atitinkamus akcininkų registravimo žurnalo pakeitimus, susijusius su akcijų nominalios vertės perskaičiavimu į eurus, bei akcininko reikalavimu pakeisti materialias akcijas į naujas ar išduoti naujus akcijų sertifikatus, kuriuose akcijų nominali vertė būtų išreikšta eurais.

Akcininkų teisės ir pareigos

Įstatymas įtvirtina, kad akcijų nominalios vertės perskaičiavimas iš litų į eurus neturės įtakos akcininkų turimoms teisėms ir pareigoms. Įstatinio kapitalo bei akcijų nominalios vertės perskaičiavimas taip pat neturės įtakos ir akcininkų teisei balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose pagal akcijų suteikiamas teises.

Bendrovės steigimas nuo 2015 m. sausio 1 d.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. taip pat įsigalios ir LR akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai, kurie numato, kad uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turės būti ne mažesnis kaip 2 500 EUR (8 632 LTL), o akcinės bendrovės ne mažesnis kaip 40 000 EUR (138 112 LTL). Priešingai nei dabar, kuomet akcijos nominali vertė turi būti išreikšta lito tikslumu, nuo 2015 m. sausio 1 d. akcijos nominali vertė galės būti išreikšta euro centų tikslumu.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. juridinių asmenų registrui pateikiamuose bendrovės steigimo dokumentuose akcijų nominali vertė bei įstatinio kapitalo dydis turės būti nurodytas eurais. Todėl steigiant naują bendrovę bei sudarant bendrovės steigimo dokumentus iki 2014 m. gruodžio 31 d., tačiau dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui numatant pateikti po šios datos, įstatinio kapitalo dydis ir akcijų nominali vertė bendrovės steigimo dokumentuose turi būti nurodomi ne litais, o eurais euro centų tikslumu.